INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

 

Šis dokumentas paaiškina, kaip UAB Cirkonas ir jo grupės įmonės renka, naudoja ir dalinasi Jūsų pateikta ar mūsų surinkta asmenine informacija ar informacija, susijusia su Jumis. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB Cirkonas, registruota buveinė: Kęstučio g. 58-3, LT-44304, Kaunas, Lietuvos Respublika, info@cirkonas.lt.

 

 

Kokius duomenis mes tvarkome apie jus?

Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Identifikavimo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;

 • Finansinius duomenis tokius kaip lėšų kilmė, sąskaitos, mokėjimo dokumentai, kredito pranešimai, mokėjimo elgesys, turtas, jo rūšys ir vertė, kredito istorija, kreditingumas;

 • Sutarties, sandorio sudarymo ir vykdymo duomenis;

 • Socio-demografinius duomenis, tokius kaip šeiminė padėtis, duomenys apie šeimą.

 

KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes naudojame duomenis apie Jūsų su mumis sudarytus sandorius, taip pat su mumis sudarytų sandorių vykdymą, nutraukimą, pakeitimą, kad galėtume tinkamai vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus. Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento numerį, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis mes tvarkome, kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę ir su Jumis susisiekti. Mes tvarkome asmens duomenis, kad galėtume įgyvendinti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus.

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume:

 • Įgyvendinti mūsų teisėtus interesus, pavyzdžiui, siekiant pareikšti ir apginti teisinius reikalavimus, ieškinius bei kitus teisėtus veiksmus, siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti;

 • Laikytis taikytinos teisės, taisyklių, reglamentų, ir nuostatų reikalavimų;

 • Laikytis vietinių ar užsienio institucijų, teismų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti jų prašymus, taip pat laikytis teismo proceso ar kitų su ginčų sprendimu susijusių reikalavimų.

 

IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome ir naudojame Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, pavyzdžiui, sutarties sudarymo metu.

 

Mes taip pat gauname Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių:

 • VĮ Registrų centro, VĮ Regitra;

 • kitų teisėtų šaltinių.

 

 

Mes galime apjungti turimą informaciją apie Jus, gautą iš įvairių šaltinių.

 

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų:

 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai;

 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;

 • Teisėsaugos institucijoms, teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms, skolų valdymo, administravimo ir išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams;

 • Mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;

Kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų veikla.

 

Mes taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias teikiančias įmones.

 

 

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

 

 

 

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

Jūs turite šias teises:

 • Teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;

 • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

 • Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

 • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;

 • Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;

 • Teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;

 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – www.ada.lt).

 

Kaip Jūs įgyvendinsite savo teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Jūs galite pateikti privacy@cirkonas.lt.

 

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksim ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais mes turėsime teisę pratęsti Prašymo išnagrinėjimo terminą dar dviem mėnesiams.

 

PAKEITIMAI

Apie Laiške nurodytų aplinkybių pakeitimus mes pranešime savo interneto svetainėje www.cirkonas.lt.